Obchodní podmínky

 

společnosti QB s.r.o.

se sídlem Březová 621/62, Brno-Jundrov 63700

identifikační číslo: 01637096

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 78767/KSBR

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

Prodávající – QB coffee roasters s.r.o., IČ 01637096, se sídlem Březová 621/62, Brno-Jundrov 63700, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, spisová značka C 78767/KSBR, zabývající se prodejem pražené kávy a přístrojů na přípravu kávy.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Kontaktní údaje:

Email: iva@qb.coffee (na vaše dotazy odpovíme v pracovní dny během 24 hodin)

Email: odnasprovas@qb.coffee (pro upřesnění nebo změny objednávek)

Telefon: +420 606 793 658 (Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:00)

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.qb.coffee (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, případně v anglickém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří také Reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

Zpět nahoru

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Zpět nahoru

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním a balením zboží v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo zahraničí.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

fakturačních a dodacích údajích (jméno a příjmení, společnost, IČ, DIČ, adresa, telefonní kontakt a emailová adresa)

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávka musí obsahovat nezbytné údaje pro její řádné zpracování, vyexpedování a předání dopravci. Tyto údaje jsou v objednávkovém formuláři vyznačeny červenou hvězdičkou, jako povinné pole.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu emailové adresy kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí přijetí objednávky je aktuální znění obchodních podmínek.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. došlo k expedici nebo osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:

emailem na adresu odnasprovas@qb.coffee nebo

telefonicky na čísle +420 606 793 658 (v pracovní dny od 8 do 16 hodin).

 

Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena již uhrazené objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující stornovat objednávku po odeslání zboží, postupuje se dle bodu 5. Odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

Zpět nahoru

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí tzv. doběrečné – viz. bod č. 6 obchodních podmínek);

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-4201260237/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Zboží bude připraveno k osobnímu odběru nebo odesláno až po připsání celkové částky objednávky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího do 10 dní od vytvoření objednávky) bude objednávka automaticky stornována.;

platbou na základě faktury se splatností (pouze pro podnikatele na základě individuální dohody s prodávajícím);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay. Pokud vlastníte účet u společnosti GoPay, je platba velmi rychlá a bezproblémová. Po odeslání objednávky našem obchodě jste automaticky přesměrováni na přihlašovací obrazovku GoPay. Po přihlášení se do svého účtu zkontrolujte celkovou částku objednávky a adresu dodání. Poté objednávku zaplaťte. Peníze jsou na náš účet připsány okamžitě. Vaše objednávka tak může být ihned zpracována.;

bezhotovostně platební kartou (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro) přes platební bránu GoPay;

Pro platbu debetní nebo kreditní kartou využíváme propojení se zabezpečenou platební bránou GoPay

Po objednání zboží v našem obchodě a volbě platby platební kartou jste automaticky přesměrováni na zabezpečenou bránu GoPay. Zde vyplníte všechny potřebné informace (číslo karty, CSV, expiraci karty) a platbu odešlete. Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a bance sdělí pouze výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití vaší platební karty subjektem, od kterého si zboží kupujete a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce jste informováni e-mailem. Peníze jsou na náš účet připsány okamžitě. Vaše objednávka tak může být ihned zpracována.

Platební brána GoPay přijímá následující karty: Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro

Důležité: během celé platební transakce se nalézáte na zabezpečených stránkách společnosti GoPay s.r.o.. Firma GoPay s.r.o. nemá v žádném případě přístup k číslům platebních karet.

Pokud nám banka nepotvrdí platbu vaší kartou, může to být z následujících důvodů:

údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně

na vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce

vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na vaši banku.

V případě jakýchkoliv problémů s platbou nás neprodleně kontaktujte.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající požaduje od kupujícího úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, případně zaplatit zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit po expedici objednávky.

 

Zpět nahoru

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka stejného zboží, plyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy již ode dne převzetí první dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího odnasprovas@qb.coffee.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

se zboží již nevyrábí,

se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a nový termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

 

Zpět nahoru

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

zasílání přepravní službou na území České republiky a na Slovensko – PPL (Normální balík, Normální balík s dobírkou, Soukromý balík, Soukromý balík s dobírkou)

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obyčejně 1-3 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek. Doručení na Slovensko trvá obvykle 2-4 pracovní dny (od expedice objednaného zboží).

Při zvolení tohoto způsobu doručení je kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany zvoleného přepravce. V případě zvoleného způsobu úhrady dobírkou hradí kupující celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti nebo i kreditní kartou při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka včetně poplatku za doběrečné.

zasílání přepravní službou na území České republiky  –  Zásilkovna

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obyčejně 1-3 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

zasílání přepravní službou do zemí EU (pouze vyjmenované státy) – DHL

Doručení trvá obvykle 3-14 pracovních dnů (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

elektronicky – v případě objednávky dárkového certifikátu nebo potvrzení objednaného kurzu

Expedice – Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci nebo kupujícímu (v případě osobního odběru), dle volby kupujícího. Expedice pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.

Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle individuálně smluvené dodací lhůty požadované položky.

Sledování zásilky – V případě, že si kupující zvolí způsob přepravy prostřednictvím společností PPL nebo Zásilkovna, může kdykoliv po obdržení informace od prodávajícího o odeslání zboží, sledovat zásilku online pomocí systému Track and Trace. Email, který kupujícího informuje o odeslání zboží, obsahuje číslo, pomocí kterého je možné zásilku sledovat. Sledování zásilky je možné přímo ze zákaznického účtu nebo prostřednictvím webových stránek dopravců.

Aktuální platný ceník přepravného se zobrazí v pokladně při výběru dodací adresy. Všechny ceny přepravného jsou smluvní a vždy jsou uvedeny aktuální platné ceny. Ceník dopravy platný od 1.1.2020. Změna cen vyhrazena.

 

Přehled aktuálních cen některých nejčastěji účtovaných druhů přepravy je následující:

Druh přepravy                         Hmotnost zásilky      Poštovné v Kč   Doběrečné v Kč


PPL                                                   0 – 350 g                       68

PPL s dobírkou                               0 – 350 g                      68                         89

PPL                                                   350 g – 30 kg                110

PPL s dobírkou                               350 g – 30 kg                110                       135

PPL Slovensko                                0 – 10 kg                       150

PPL Slovensko  s dobírkou           0 – 10 kg                       150                        180

PPL Slovensko                                10 – 30 kg                     275

PPL Slovensko s dobírkou           10 – 30 kg                      275                        350


Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Pokud si objednáte kávu v hodnotě 500,- Kč (včetně DPH) a více, poštovné v rámci ČR neúčtujeme. Doběrečné je účtováno.

Případné další osvobození od poštovného v rámci České republiky je možné na základě individuálních ujednání prodávajícího a kupujícího a v závislosti na charakteru dodávaných výrobků, zboží nebo služeb.

Balné ani jiné poplatky neúčtujeme.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu odnasprovas@qb.coffee nebo, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Pokud si kupující neodebere objednané zboží do 10 dnů od jeho expedice, bez předešlého zrušení objednávky, nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a expedicí tohoto zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou. Zboží, které si kupující neodebral, může prodávající dle svého uvážení využít. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího vymáhat a na kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce.

V případě objednání dárkového certifikátu je tento dodán po připsání úhrady za objednávku na bankovní účet prodávajícího a následné expedici objednávky v elektronické podobě. Kupující si certifikát sám vytiskne, přičemž náklady spojené s vytištěním nese plně kupující.

Objednávka kurzu nebo certifikace je potvrzena kupujícímu po připsání úhrady za objednávku na bankovní účet prodávajícího v elektronické podobě, formou zaslání dokladu o úhradě (daňového dokladu) a potvrzením o zapsání na kurz/certifikaci.

 

Zpět nahoru

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

Zpět nahoru

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Zpět nahoru

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Zpět nahoru

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Zpět nahoru

 1. DORUČOVÁNÍ

 

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

Zpět nahoru

XII. KURZY A CERTIFIKACE

 

Náplň jednotlivých kurzů a certifikací je popsána pod hlavičkou každého kurzu na internetových stránkách prodávajícího.

 

Místem konání kurzů a certifikací je Školicí centrum QB coffee roasters na adrese Veslařská 507/179, Brno-Jundrov 637 00.

 

Kurzy a certifikace jsou vedeny v českém jazyce.

 

Otevření kurzu nebo certifikace je limitováno minimálním počtem účastníků, který je uveden v popisu jednotlivých kurzů/certifikací. V případě, že není tento minimální počet účastníků naplněn, prodávající informuje přihlášené účastníky telefonicky nebo emailem a nabídne jim náhradní termín. Kupující má právo tento termín nevyužít a požádat o odstoupení od smlouvy dle bodu č. 5.

 

Platba za kurz nebo certifikaci není možná na místě. K úhradě lze použít platbu kreditní kartou, GoPay nebo bankovním převodem.

 

Na základě úhrady kurzu/certifikace je kupujícímu zaslán na jeho emailovou adresu doklad o platbě a potvrzení o zapsání na kurz/certifikaci.

 

V případě písemného stornování kurzu nebo certifikace týden a více před termínem konání (nejpozději 8. den), může si kupující vybrat náhradní volný termín nebo jsou mu vráceny peníze zpět. Při stornování v posledním týdnu před konáním kurzu nebo certifikace (1. – 7. den), případně pokud se kupující nezúčastní vůbec, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.

Zpět nahoru

XIII. DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY NA ZÁKLADNÍ DOMÁCÍ KURZY

 

Dárkové certifikáty jsou po zaplacení kreditní kartou nebo PayPal ihned odeslány ve formátu PDF na emailovou adresu kupujícího. V případě platby bankovním převodem se dárkový certifikát odešle až po připsání částky na bankovní účet prodávajícího. Součástí certifikátu je unikátní kód, který lze následně použít při objednávce libovolného termínu základního kurzu.

 

Dárkový certifikát je určený pouze pro kurzy Základy přípravy filtrované kávy doma a Základy přípravy domácího espressa, nikoliv pro nákup zboží nebo jiných služeb.

 

Pro platbu dárkového certifikátu použije kupující kreditní kartu, PayPal nebo bankovní převod. Dárkové certifikáty nelze hradit na dobírku ani v hotovosti v provozovně prodávajícího.

 

Platnost dárkového certifikátu je 1 rok.

Zpět nahoru

XVI. EET

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zpět nahoru

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – QB coffee roasters, Veslařská 507/179, Brno-Jundrov 637 00, adresa elektronické pošty odnasprovas@qb.coffee, iva@qb.coffee, telefon +420 606 793 658.

 

V Brně, dne 1.1.2020

Zpět nahoru

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek obchodní společnosti QB s.r.o., se sídlem Březová 621/62, Brno Jundrov 637 00, identifikační číslo: 01637096, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78767/KSBR (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 1. ZÁRUKA ZA JAKOST

 

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura – daňový doklad) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

 

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení.

 

Lhůta je:

u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;

u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

 

U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

 

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. (pokud je určeno k podnikatelské činnosti může uplatnit reklamaci na vadu zjištěnou při převzetí. Toto neplatí pro nepodnikající organizace, např. nadace, spolky, školy, církve apod., nebo pokud zboží není využíváno k podnikatelské činnosti.)

 

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

 

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

 

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Jakost při převzetí

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kontrola zboží při převzetí

 

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

 

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu).

 

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail iva@qb.coffee, nebo přes kontaktní formulář. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

 

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Uplatnění reklamace

 

Před odesláním zboží doporučujeme přesvědčit se o tom, že je zboží v zákonné záruční době, tj. neuplynula lhůta 24 měsíců od převzetí zboží, nebo doba trvanlivosti vyznačená na obalu. Kupující může reklamaci uplatnit osobně v provozovně prodávajícího na adrese QB coffee roasters, Veslařská 507/179, Brno-Jundrov 637 00, nebo odeslat reklamaci na adresu této provozovny. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží. Dále prodávající doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

 

Upozornění – zásilku nezasílejte dobírkou. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

 

Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis). Provedenou volbu nemůže kupující dodatečně změnit bez souhlasu prodávajícího. To však neplatí, žádal-li kupující opravu věci, která se ukáže jako neopravitelná nebo není opravena včas.

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

 

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Výluky

 

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

 

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

mechanickým poškozením zboží,

elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

 

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Testování závady

 

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

 

Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího, učiněném po informování dle předchozí věty.

 

Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu náklady za diagnostiku vady a dopravu.

Odmítnutí přijetí do reklamace

 

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující – spotřebitel

 

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující – podnikatel

 

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

 

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

 

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

 

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

 1. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A MINIMÁLNÍ ŽIVOTNOST

 

Je-li předmětem koupě spotřební materiál nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití, či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

 

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

 

Životnost je prodávající povinen vyznačit u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti dovolávat.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Načítám…
 • Žádné produkty v košíku.